Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto % (ROE) = Tulos rahoituserien jälkeen – verot x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut ja
muut rahoituskulut
x 100
Taseen loppusumma – korolliset velat(keskimäärin vuoden aikana)
Velkaantumisaste % = Korolliset velat x 100
Oma pääoma
Nettovelkaantumisaste % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
IFRS tulos / osake (EPS) = Tilikauden tulos – etuosakkeille
kuuluvat osingot
x 100
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin tilikaudella
Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilinpäätöspäivänä
Osinko / tulos % = Tilikaudelta jaettu osinko x 100
Tulos / osake (EPS)
Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko /osake x 100
Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Oma pääoma / osake = Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Hinta/voittosuhde (P/E -luku) = Osakeantioikaistu tilikauden
viimeinen pörssikurssi
Osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä x
tilinpäätöspäivän viimeinen pörssikurssi