Palkka- ja palkkioselvitys 2017

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen kuukausipalkkioksi puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille jäsenille 1.500 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkaustason. Trainers’ House Oyj:n toimitusjohtaja Arto Heimosella on rahapalkan ja voimassaolevan kannustinjärjestelmän lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: lounasetu ja yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto.

Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana työntekovelvollisuudesta riippumatta oikeus rahapalkkaan ja luontoisetuihin tai luontoisetujen verotusmäärää vastaavaan rahakorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen.

Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke-etuja.

Johtoryhmän palkkaus ja palkitseminen

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet ja optiojärjestelmien allokaatiot. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön kehittämiseen ja laatutavoitteisiin.

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää rahapalkan ja verotettavan puhelinedun ja mahdollisen autoedun. Lisäksi johtoryhmälle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin, kuten liikevaihdon kasvuun ja tuloksen kehitykseen. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Yhtiön hallitus päättää palkitsemisen yleisistä periaatteista ja toimitusjohtaja yksityiskohdista.