Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen kuukausipalkkioksi puheenjohtajalle 3.500 euroa ja muille jäsenille 1.500 euroa. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai muita taloudellisia etuuksia.

Toimitusjohtaja

Trainers’ House Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänelle maksettavista korvauksista, eduista ja toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hallituksen määräysvallan alaisuudessa.

Toimitusjohtaja vastaa suoraan strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Hänen vastuullaan ovat myös kirjanpidon, laskennan ja raportoinnin järjestäminen käytännössä. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä ja tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Vuoden 2019 lopussa johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja. Toimitusjohtajana on 9.1.2013 alkaen toiminut Arto Heimonen. Talousjohtajana toimii Saku Keskitalo.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkaustason. Trainers’ House Oyj:n toimitusjohtaja Arto Heimosella on rahapalkan ja voimassaolevan kannustinjärjestelmän lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: lounasetu, matkapuhelinetu ja yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana työntekovelvollisuudesta riippumatta oikeus rahapalkkaan ja luontoisetuihin tai luontoisetujen verotusmäärää vastaavaan rahakorvaukseen.

Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläkeetuja.

Johtoryhmän palkkaus ja palkitseminen

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet ja optiojärjestelmien allokaatiot. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön kehittämiseen ja laatutavoitteisiin.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Talousjohtaja huolehtii talouden ja hallinnon järjestämisestä sekä vastaa tytäryhtiön Ignis Oy:n operatiivisesta toiminnasta. Johtoryhmän jäsen toimii toimitusjohtajan alaisuudessa.