Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen jäsenet

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 1 500 euroa kuukaudessa. Erillistä kokouspalkkiota ei makseta.

Toimitusjohtaja

Trainers’ House Oyj:n hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänelle maksettavista korvauksista, eduista ja toimisuhteen ehdoista. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hän vastaa yhtiön operatiivisesta hallinnosta lainsäädännön ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hallituksen määräysvallan alaisuudessa.

Toimitusjohtaja vastaa strategian suunnittelusta, toteutuksesta ja sen mukaisista investoinneista sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Hänen vastuullaan ovat myös kirjanpidon, laskennan ja raportoinnin järjestäminen. Toimitusjohtaja valvoo johtotason henkilöitä koskevia päätöksiä ja tärkeitä operatiivisia päätöksiä. Hän valvoo myös, että konsernin tytäryhtiöissä toimitaan emoyhtiön etujen mukaisesti ja toteutetaan konsernin strategiaa.

Operatiivisesta liiketoiminnasta huolehtii toimitusjohtaja johtoryhmän avulla. Johtoryhmä valmistelee ja tekee päätöksiä toimitusjohtajan päätösvaltaan kuuluvissa asioissa. Vuoden 2020 aikana johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja sekä talousjohtaja. Toimitusjohtajana on vuodesta 2013 alkaen toiminut Arto Heimonen. Talousjohtajana on toiminut vuodesta 2014 alkaen Saku Keskitalo.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan palkkaustason. Trainers’ House Oyj:n toimitusjohtaja Arto Heimosella on rahapalkan ja autoedun lisäksi yhtiön kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti seuraavat luontoisedut: lounasetu, matkapuhelinetu ja yhtiön politiikan mukainen työterveyshuolto. Toimitusjohtajasopimus voidaan irtisanoa ilman erityistä perustetta molempien sopijapuolten toimesta noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajalla on irtisanomisaikana työntekovelvollisuudesta riippumatta oikeus rahapalkkaan ja muihin etuihin tai luontoisetujen osalta niiden verotusmäärää vastaavaan rahakorvaukseen. Toimitusjohtajan eläkeikä on lainmukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen TyEL:n ylittäviä eläke-etuja.

Johtoryhmän palkkaus ja palkitseminen

Hallitus määrittelee muun johdon palkkauksen ja kannustusjärjestelmien periaatteet ja mahdollisten optiojärjestelmien allokaatiot. Tavoiteasetanta perustuu yrityksen tulokseen, myyntitavoitteisiin, asiakastyytyväisyyteen, henkilöstön kehittämiseen ja laatutavoitteisiin.

Konsernin johtoryhmään kuuluivat vuoden 2020 aikana toimitusjohtaja sekä talousjohtaja.