Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Trainers’ House Oyj on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Yhtiö noudattaa kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia mahdollisilla poikkeuksilla. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internet-osoitteesta www.cgfinland.fi. Vuonna 2018 yhtiö noudatti 1.1.2016 voimaan tullutta koodia. Hallituksen monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten näkökulmien tuomisen päätöksentekoon sekä hallituksen laadukkaan toiminnan ja edistää johdon tehokasta valvontaa. Trainers’ House pyrkii siihen, että hallitus koostuu vastuullisista ja ammattitaitoisista henkilöistä, jotka edustavat erilaisia ammatti- ja koulutustaustoja, monipuolista kokemusta erilaisista markkinoista ja liiketoiminta-alueista sekä molempia sukupuolia. Lisäksi on yhtiön näkökulmasta tärkeää, että hallituksessa on edustettuna osaamista yhtiön toiminnan ja kehityksen kannalta keskeisistä alueista, kuten valmennustoiminnasta, digitalisaatiosta ja viestinnästä. Päätös hallituksen jäsenten valinnasta tehdään kuitenkin aina yhtiökokouksessa.

Konsernin johtamista ohjaavat Suomen lait ja yhtiöjärjestys, joiden mukaisesti valvonta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Trainers’ House -konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiö Trainers’ House Oyj:n yhtiökokous ja hallitus sekä toimitusjohtaja. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat vahvistavat vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättävät voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista. Trainers’ House Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhtiö valvoo ja arvioi jatkuvasti lähipiiriliiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat huomioidaan asianmukaisella tavalla päätöksenteossa. Hallitus tekee kaikki olennaiset päätökset lähipiiritransaktioiden osalta ja kaikki lähipiiritransaktiot tehdään tavanomaisin markkinaehdoin. Päätöksenteossa huomioidaan kaikki esteellisyyskysymykset voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hallituksen riippumattomat ja esteettömät jäsenet seuraavat aktiivisesti lähipiiritransaktioita yhdessä talousjohtajan kanssa, joka valvoo lähipiiritapahtumia yhtiön raportointivaatimusten ja –käytäntöjen mukaisesti. Lähipiiriläinen ei osallistu sellaisten liiketoimien osalta päätöksentekoon, jotka koskevat suoraan häntä itseään tai liiketoimia kolmannen osapuolen kanssa, jossa hänellä on merkittävä intressi.

Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous valitsee Trainers’ Housen hallituksen ja tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää yhtiön johdolle vastuuvapauden. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja osakkaiden osallistumisoikeus määritellään osakeyhtiölaissa, Trainers’ Housen yhtiöjärjestyksessä ja yhtiökokouskutsussa. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää. Trainers’ House Oyj:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2018 pidettiin 28.3.2018. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.