Valtuutukset

Yhtiön 23.3.2016 pidetty yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 13.000.000 osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää osakeannista yhtiölle itselleen kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen voi olla enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksella kumotaan aikaisemmin annetut valtuutukset koskien osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.