Yhtiökokous 2021

Trainers’ House Oyj Yhtiökokous

Trainers’ House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 13:30 alkaen Trainers’ House Oyj:n tiloissa osoitteessa Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla.

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon 15.3.-25.3.2021

Osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2021 yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon itse tai asiamiehen välityksellä. Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon viimeistään 25.3.2021 klo 16.00.

VASTAEHDOTUKSET JA KYSYMYKSET

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen iiris.nummila@trainershouse.fi viimeistään 12.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen iiris.nummila@trainershouse.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.3.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

ILMOITTAUTUMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYS

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 25.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 15.3.2021 klo 12.00 – 25.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Internet-sivujen kautta
Henkilöomistajien osalta sähköinen ennakkoäänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot.

b) Postitse tai sähköpostin kautta
Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Trainers’ House Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla postitse tai sähköpostitse ennakkoäänet Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan päättymistä, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

– Yhtiökokouskutsu julkaistu 9.3.2021
– Määräaika vastaehdotusten vastaanottamiselle 12.3.2021 klo 16
– Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 15.3.2021 klo 12
– Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 25.3.2021 klo 16
– Määräaika ennakkokysymysten lähettämiselle 17.3.2021 klo 16
– Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 19.3.2021
– Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin 22.3.2021
– Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 25.3.2021 klo 16
– Yhtiökokous 31.3.2021 klo 13:30
– Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä 6.4.2021
– Ehdotettu osingonjaon maksupäivä 13.4.2021

KOKOUSMATERIAALI

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2021


Tilinpäätöstiedote 2020


Vuosikatsaus 2020


Palkitsemisraportti 2020


Ennakkoäänestyslomake


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 31.3.2021


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2021